Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady składania zamówień oraz ich realizacji i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem domeny internetowej […] (dalej: „Sklep internetowy”) przez spółkę Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. w Warszawie (adres siedziby: al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759715, NIP 5272873348, o kapitale zakładowym w wysokości 305 000,00 zł (dalej: „Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.”).
 2. Kontakt z Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: […]), formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej […] lub telefonicznie (numer telefonu: […]).
 3. Przedstawione w Sklepie internetowym ceny oraz opisy towarów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami; dalej: „Kodeks cywilny”), a warunki umowy stają się wiążące dla stron umowy sprzedaży dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.
 4. Cena wskazana przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych sprzedawanego produktu.
 5. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez krajowe i unijne przepisy prawa akcyzy oraz certyfikaty jakości pochodzące od producentów.
 7. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego odpowiadały bieżącym stanom magazynowym. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi o tym osobę dokonującą zakupu (dalej: „Kupujący”). Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. może zwolnić się ze zobowiązania poprzez wydanie innego towaru – odpowiadającego jakością i przeznaczeniem towarowi pierwotnie zamówionemu, dostępnemu w cenie nie wyższej od uprzednio wskazanej, informując Kupującego o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. z powodu niedostępności towaru, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. niezwłocznie, w terminie […] od dnia zawarcia umowy (zgodnie z treścią § 2 ust. 4 Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci otrzymaną kwotę w całości.
 8. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której zakup dokonywany jest przez osobę fizyczną spełniającą ww. wymóg.
 9. W przypadku organizacji sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba egzemplarzy (sztuk) towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ww. formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa powyżej, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji.
 10. Kupujący przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym winien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 11. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest tożsame z akceptacją postanowień Regulaminu.
 12. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja prowadzona przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w formie tradycyjnej prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być rejestrowane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata lub gdy tego rodzaju ujawnienie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., w szczególności związanych z dochodzeniem zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów lub kiedy obowiązek tego rodzaju ujawnienia wynika z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź następuje na podstawie zobowiązania sformułowanego przez uprawniony organ.

 

§ 2 Transakcja

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym może nastąpić, według wyboru Kupującego:
  • za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: […]),
  • telefonicznie (numer telefonu: […]) – z koniecznością potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości typu SMS lub za pośrednictwem komunikatora ustalonego przez pomiędzy Kupującym a Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.
 2. Formularz zamówienia winien być każdorazowo wypełniony w całości – w zakresie wszystkich wymaganych informacji, tj. danych niezbędnych do wystawienia faktury (imię, nazwisko, firma – jeżeli występuje, NIP lub PESEL), trybu odbioru towaru, adresu dostawy, a jego dostarczenie stanowi warunek przyjęcia zamówienia. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie ww. formularza przez Kupującego (w tym w zakresie nieprawidłowego lub nieprecyzyjnego wskazania zamawianego towaru) oraz mogące powstać z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia i zastrzega sobie w takim przypadku prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska, pełnego adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Brak jakichkolwiek z ww. danych, ich niekompletność lub niepoprawność może skutkować niemożnością zrealizowania złożonego zamówienia, za co Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez wystawienie dokumentu potwierdzenia zamówienia lub tzw. faktury proforma. Umowa uważana jest za zawartą i wiążącą strony z chwilą otrzymania przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia zamówienia oraz jego skierowania do realizacji, co każdorazowo następuje po dokonaniu płatności przez Kupującego.
 5. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. potwierdzi Kupującemu będącemu konsumentem zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w dyspozycji art. 12 ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami; dalej: „Ustawa o prawa konsumenta”).
 6. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione wyłącznie na podstawie odrębnego porozumienia stron.
 7. Dokonanie przez Kupującego zmian w zaakceptowanym (potwierdzonym) zamówieniu może nastąpić tylko za zgodą Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. i na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu utrudnienia lub ewentualny brak możliwości zrealizowania zamówienia.

 

§ 3 Płatność

 1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość uiszczenia płatności z tytułu umowy zawartej z Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. w następujący sposób: 
  • przelew bezpośredni na rachunek bankowy Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. (przelew tradycyjny – ze skutkiem na dzień „uznania” płatności na rachunku Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.),
  • płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej […],
  • płatność w siedzibie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu obowiązujące w dniu realizacji zamówienia (wysyłki towarów).

 

§ 4 Dostawa

 1. Towary zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia (wysyłki towarów) wynosi […] od dnia przesłania przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia wynosi […] dni roboczych od dnia jego złożenia.
 3. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. zastrzega, że termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej ma charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., w szczególności:
  • niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia,
  • opóźnienia w dostarczeniu towarów lub ich części przez podmioty trzecie (dystrybutora, producenta, etc.),
  • wystąpienia stanu działania siły wyższej, przez co – na potrzeby Regulaminu i umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. – rozumie się w szczególności wystąpienie stanu klęski żywiołowej, innego nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze losowym, pożaru, strajku lub ogłoszenie przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego (w rozumieniu Rozdziału XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) bądź innego stanu ograniczającego bezpośrednio lub pośrednio możliwość prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. (w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),
  za co Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku niemożliwości dostawy towaru terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie.
 5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. pośrednikiem świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy czym zamówienia zawierające napoje alkoholowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem […]. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany ww. podmiotu, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 6. W momencie przekazania towaru pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na etapie składania zamówienia.
 7. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. lub innym miejscu przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. wyznaczonym, po uprzednim przekazaniu informacji na etapie składania zamówienia.
 8. Odbiór osobisty towaru każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. ma prawo odmowy wydania towaru wskazanej przez Kupującego osobie (przewoźnikowi) w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do umocowania do odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. odmówi wydania towaru osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej, za co Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę przesyłki i w jego obecności, zaś w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego lub osobę przez niego wyznaczoną – w chwili wydania towaru przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności dostawcy przesyłki sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu winien posiadać dostawca), zawierający opis ewentualnych uszkodzeń. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem zakupu (fakturą) zwrócić ww. pośrednikowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić wszystkie zamówione towary/wyłącznie towar podlegający reklamacji. Koszt transportu ponosi Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. (w terminie odrębnie wskazanym przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., przy czym termin też może być dłuższy od terminu pierwotnej realizacji zamówienia). 
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 Regulaminu.
 11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 12. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru wskazaną w ust. 11 powyżej.
 13. Na potrzeby realizacji zamówienia zawierającego napoje alkoholowe, Kupujący nieodbierający towaru osobiście w siedzibie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. ustanawia pełnomocnika w osobie przewoźnika świadczącego usługi kurierskie – zgodnie ze wskazaniem Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. Pełnomocnik ten odbiera towary w imieniu Kupującego od wskazanego przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. i dostarcza je Kupującemu.
 14. W przypadku realizacji zamówienia w trybie wskazanym w ust. 13 powyżej, ustanowiony pełnomocnik wyda towary wyłącznie bezpośrednio Kupującemu („do rąk własnych”), po uprzedniej weryfikacji wieku i oceny stanu trzeźwości Kupującego. Pełnomocnik odmówi wydania towaru osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej, za co Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., które może zostać wysłane pocztą tradycyjną (na adres: […]), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: […]) lub formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej […]. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane Kupującemu w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z dostawą przesyłki zawierającej towar lub w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru oraz nieuszkodzonym opakowaniem), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy trwale połączyć z opakowaniem (np. przykleić) w taki sposób, aby Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 6. Koszt zwrotu towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 lub art. 35 Ustawy o prawach konsumenta lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ponosi Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, zapobiegając jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy). Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której skutecznie odstąpił od umowy. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyłączeniem przypadków, kiedy odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie części zamówionych towarów, wówczas zwrot następuje proporcjonalnie), zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego trybu płatności, jakiego pierwotnie użył Kupujący. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. w porozumieniu ze Kupującym może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 
 11. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. może wstrzymać czasowo realizację zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego do dnia otrzymania zwrotu rzeczy. Uprawnienie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. wskazane w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w przypadku, kiedy Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. zaoferował Kupującemu osobisty odbiór zwracanego towaru.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 13. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. oświadcza, że sprzedawane przez niego towary mogą stanowić przedmioty prefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co – zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta – wyłącza możliwość odstąpienia o zawartej umowy. O wystąpieniu tego rodzaju okoliczności, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. poinformuje Kupującego każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 14. Składając zamówienie, Kupujący będący konsumentem potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, przysługującym w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu.

 

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, może złożyć Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie (na adres: […]) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: […]). W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego obarczony jest towar oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować ww. wadę. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia (reklamacji).
 3. Transport towarów zwracanych z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. za pośrednictwem wybranego przez niego pośrednika, chyba że Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje wynikające ze świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (w tym dotyczące nieprawidłowo naliczonych kosztów dostawy lub nieuwzględnienia albo uwzględnienia określonych towarów w zamówieniu) można składać także telefonicznie (numer telefonu: […]).
 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności dostawcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zamieszczając jednocześnie opis tych uszkodzeń. Brak wzmianki w tym zakresie tożsamy jest z przyjęciem przesyłki bez zastrzeżeń.
 6. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
 7. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego objęte są dwunastomiesięczną gwarancją realizowaną przez Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.
 8. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., działając na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w całości wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w Sklepie internetowym i w toku prowadzonej przez strony korespondencji a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany wyglądu dokonanej przez producenta nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których prawa wyłączne przysługują podmiotom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego na potrzeby realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Gruppo Distribuzione Sp. z o.o., przy innym powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom jest dopuszczalne w celu wykonywania przedmiotu ww. umowy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały przekazane dobrowolnie i są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Kupującego z Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. (w tym w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towarów). Kupującemu przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich przeniesienia, zmiany lub usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej […] lub poczty elektronicznej (adres: […]).
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu oraz potwierdzeniem spełnienia wobec Kupującego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynikający z treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Kupujący zobowiązuje się do ich wykonania w imieniu Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej w odniesieniu do wszystkich osób, których dane Kupujący przekaże w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.
 6. Za odrębną zgodą Kupującego, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych lub przedstawienia ofert marketingowych, w tym w formie cyklicznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonuje płatności za nabywane towary, mogą być przekazywane spółce […] na potrzeby realizowania płatności za pośrednictwem platformy elektronicznej […].
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zmianami). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pliku PDF oraz doręczane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 9. Zasady Polityki Prywatności Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. dostępne są pod adresem strony internetowej https://[...].
 10. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczony jest Sklep internetowy, niedozwolone działania osób trzecich lub brak kompatybilności z urządzeniami wykorzystywanymi przez Kupującego; dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich lub innych awarii, uszkodzeń bądź zakłócenia w funkcjonowaniu usług lub infrastruktury sieciowej.
 11. Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie i czasie przez siebie wybranym, przy czym na potrzeby realizacji określonego zamówienia – za wiążącą uznaje się treść Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia (dostarczenia formularza zamówienia przez Kupującego), chyba że dokonane w późniejszym czasie zmiany nie ograniczają praw Kupującego lub nie nakładają na niego dalszych obowiązków.
 12. W przypadku zaistnienia sporu (i) wynikającego z umowy zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem lub (ii) pozostającego w związku z umową zawartą z Kupującym niebędącym konsumentem, sądem wyłącznie właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd powszechny dla siedziby Gruppo Distribuzione Sp. z o.o.
 13. Regulamin jest dostępny pod adresem strony internetowej […] oraz w siedzibie Gruppo Distribuzione Sp. z o.o. 
 14. Regulamin obowiązuje od dnia […] 2022 roku.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności